DCHANDELKFT

 

Công ty DC Handel KFT. hỗ trợ công ty trong nước chăm sóc và quản lý người lao động trong suốt thời gian làm việc tại Hungary & Châu Âu. Công ty trong nước không cần lập văn phòng đại diện ở nước ngoài để quản lý người lao động.